Privacyverklaring

 

 

Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om het kijkcomfort van onze klanten te verbeteren. Dat doen we met de mooiste monturen, de beste glazen en de modernste contactlenzen, aangevuld met onze

professionele dienstverlening. We hebben hiervoor persoonsgegevens van onze klanten nodig. Wij

beloven dat persoonsgegevens die onze klanten aan Mol Optiek verstrekken alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de klant ze aan ons heeft gegeven. Hieronder leggen we uit om welke gegevens het gaat, waar we die gegevens voor gebruiken en hoe lang en waarom we ze bewaren.

 

We beperken het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die we nodig hebben om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. We vragen altijd om uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle

persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

 

Gegevens die wij verwerken

 

Voor levering van ons product en onze dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens:

 

• NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht;

• Gegevens die wij verkrijgen tijdens controles of metingen van uw ogen;

• De aankopen die klanten bij ons doen zoals brillen en contactlenzen;

• Onze financiële administratie;

• De beelden van de camera's die voor uw en onze veiligheid in de winkel hangen

• Persoonlijke omstandigheden die van belang zijn voor kijken

• Gegevens over uw zorgverzekering

 

In onze winkel zijn voor onze veiligheid en voor de veiligheid van onze klanten camera's aanwezig. Deze beelden blijven maximaal 4 weken bewaard.

 

Inschakeling andere partijen

 

Sommige onderdelen van onze bedrijfsvoering worden door onze leveranciers uitgevoerd. Wij delen uw gegevens met:

 

• Uw zorgverzekeraar - alleen als wij voor u declareren of indien u ons vraagt om te kijken wat uw

vergoeding is.

 

Deze leveranciers ontvangen niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Wij verstrekken nooit gegevens aan bedrijven waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben.

Uw gegevens moeten bij onze verwerkers veilig zijn. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen dit

toestaan verplichten wij onze leveranciers uw persoonsgegevens binnen 4 weken na de verwerking te verwijderen. Uiteraard mogen onze leveranciers uw gegevens nooit voor eigen doelen gebruiken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien

daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Veilig bewaren

 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We beveiligen onze systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is. Wij maken back-ups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten.

Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Vragen

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten

hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen

met:

 

Mol Optiek

Heerbaan 132b

6566 EV Millingen a/d Rijn

 

Contactpersoon: Peter Mol

 

Telefoon: 0481-769113

 

E-mail: info@mol-optiek.nl Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg

vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Download
Privacy verklaring AVG.pdf
Adobe Acrobat document 61.9 KB